ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תת

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו תשרי, בו כותב אודות אופן הדבור וכו' - ובטח ידוע לו מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ע"ד הרה"ח זאב דוב קאזעווניקאוו, ולכן ילמוד בהתמדה ובשקידה בכלל, וביחוד דברי אלקים חיים היא תורת החסידות, וזה ימהר רפואתו ע"י הצלחת הטפול הרפואי.

ולהודעתו מיום הולדתו, ובטח נהג במנהג אנ"ש ביום ההולדת, ויה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד הנגלה וחסידות ובקיום המצות בהידור והתחלה טובה בעבודת התפלה, ויה"ר שגם על חבריו ישפיע בכל האמור.

בברכה.

ד'תת

מסיפור: ראה סה"ש ה'ת"ש ע' 32.