ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתא

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תשרי:

א) בודאי צדקו השלוחים אשר אין מכתבים מכבידים עלי, והלואי שנזכה בתכ"י שתוכן מכתב איש לרעהו יהי' משמח הן בגשמיות והן ברוחניות ובטוב הנראה והנגלה.

ב) מ"ש בקשר עם המאורע בביהכ"נ ל"ע ול"ע בהנוגע למחשבה אודות קנית ס"ת.

הנה אף שמובן גודל דבר זה, אבל בהמצב העכשוי אשר מוסדות החינוך על טהרת הקדש נמצאים במצב כספי חמור, כמה מלומדי התורה ונושאי דגלה מצבם החומרי הוא קשה ביותר כו' וכו', נכונה סברת הרב שליט"א שהצדקה תהי' להחזקת מוסדות התורה ולומדי תורה, וק"ל.

בודאי קבלו פ"ש מפורטת מהשלוחים האורחים שי' שביקרו כאן, ויה"ר שת[כ]ה"י יתבשרו בנ"י איש מרעהו אך טוב.

בברכה.

ד'תתא

המאורע: שנפלה ס"ת על הארץ. ראה גם אגרת הבאה.