ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתב

ב"ה, ג' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלתו מכתבו מז"ך תשרי, ויה"ר שמכאן ולהבא יבשרו בני ישראל אך בשורות טובות איש לרעהו בכל הפרטים וירום קרן התורה לעילא לעילא עם קרן ישראל סבא עם צמיחת קרן דוד מלכא משיחא וכמבואר בדרז"ל.

בברכה לבשו"ט תכה"י.

במאסף לכל המחנות ס"מ סק"ד ציין הספרים המדברים בנפילת ס"ת ל"ע ול"ע איך ינהגו. בשו"ע אדה"ז נזכר - בכללות - בחאו"ח סו"ס מד.

במש"כ באם להמשיך להחזיק הס"ת פסולה שא"א לתקנה בשביל הקפות

א"ל. - לכאורה דין ברור הוא בשו"ע יו"ד סרע"ט אשר אפילו ל' יום אסור להחזיקה, אבל בכמה בהכנ"ס ראיתי מחזיקין כנ"ל כמה זמן ואין מוחה בידם (אלא שמסמנין אותן ע"י שכורכים המפה על המעיל). וצע"ג היסוד ע"ז. ואולי גם ע"ז נאמר שאין רוח חכמים נוחה מזה.

ד'תתב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 539 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שמח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתקכד. ה'מו. ה'קפג. ה'רח.

להחזיק הס"ת: בהמשך לזה - לקמן אגרת ה'מו.