ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתג

ב"ה, ג' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח תשרי עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב אודות השבר, ואשר מלפני זמן הרגיש כאבים וגם לאחרי הטפול לא עבר לגמרי.

וידוע בכגון דא, אשר החגורה שנותנים לשבר, הנה מזמן לזמן צריך להתאימה לשינוי הגוף ע"י שנעשה שמן קצת יותר או להיפך וכיו"ב, וקרוב לומר שגם אצלו באים הכאבים מאי התאמה של החגורה, ולכן כדאי שמומחה במקצוע זה יבדוק החגורה ויתאימה ככל הדרוש.

בודאי יודע ושומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא, וכן יאמר בכל יום את הקאפיטעל תהלים המתאים למספר שנותיו (שמבר מצוה מתחילים לומר קאפיטל י"ד ובכל שנה הבאה הקאפיטל שלאחר זה), וכן מהנכון שילמוד משניות בקביעות לכה"פ משנה ושתים בכל יום, ומה טוב שידע בעל פה גם איזה פרקים משניות ולפחות פרק אחד תניא.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ולנחת יהודי חסידותי ביחד עם זוגתו מכל יו"ח שיחיו.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר