ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתד

ב"ה, ג' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...כמדומה שכבר אמרתי לו או שכתבתי פעם שהלואי היו מתרגלים אנ"ש להודיע כשישנם בשו"ט היו ממעטים מלמעלה ההודעה לכאן בענינים כהנ"ל, אף שגם בימי רבנו הזקן כבר התאוננו על הנהגה דשתיקה מבשו"ט וכו', אבל בענינים כגון דא אין זה משמש היתר ואפילו לא להוראת היתר להדור שלאחרי זה, כיון שעוד אז עשו רבותנו מחאה בתוקף נגד ההנהגה.

מתאים להאמור לעיל גם במכתבו זה, אינו מזכיר דבר ע"ד ניצול ימי חדש תשרי להחזקת והפצת עניני יהדות, ורוצה אני לקוות שלא הי' חסר בפועל אף כי חסר בההודעה.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתד

בימי רבנו הזקן: ראה אג"ק שלו אגרת צ. וראה גםלקמן אגרת ד'תתקעד ובכ"מ.