ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתו

ב"ה, ג' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

שי'

שלום וברכה!

...שמחתי לקרות במכתבו שבזמן שמחתנו נתאספו ודנו אודות הגדלת ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במעלבורן, הגדלת הבנין, שבודאי יביא ג"כ להגדלת מספר התלמידים והגדלת עניני הלימודים, וגודל זכות כל המשתתפים והמתעסקים בזה אין לשער ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה להוספה מיוחדת בנחת אמיתי מבנים ובנות ובני בנים ובנות.

במה שכותב אודות חילוף הטשעק שנשלח מכאן, מובן שכל ענין שהישיבה תרויח על ידי זה, מסכים הנני עליו, ויהי רצון שהחליפין ישמש גם כן סגולה להענין אודותו כותב.

מטובו לפרוש שלום אביו ואחיו וזוגתו וכל בני המשפחה שיחיו.

המחכה לבשו"ט.

ד'תתו

מו"ה אברהם: פייגלין, מלבורן.

חילוף הטשעק שנשלח מכאן: שרצה להשאיר הטשעק בחתימת כ"ק אדמו"ר שליט"א אצלו ולתת תמורתו סכום מעות עבור הישיבה. ראה גם אגרת הבאה.