ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתח

ב"ה, ד' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שו"ב

שלום וברכה!

...ועל של עתה באתי - כאשר ימים אלו יבקר במחנם הט' ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה עזריאל זעליג שי' סלאנים, מנהל כולל חב"ד אשר באה"ק ת"ו, בקור בעניני הכולל, ובטח למותר להאריך אודות ענין הכולל חב"ד, כיון שכל נשיאינו הק', החל מרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) ועד נשיאנו בדורנו זה, מייקרים ומחבבים צדקה זו ומעוררים ומזרזים עלי' כמה וכמה.

בודאי אשר כת"ר יעשה ככל התלוי בו להצלחת בקורו של הנ"ל, וזכות רבים וצדקת אה"ק ת"ו תלוי בו ומסייעתו.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה ורוב נחת מכל יו"ח שיחיו.

ד'תתח

מו"ה דוד: פטשניק. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ח ב'שכז.