ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתט

ב"ה, ד' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב.

הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זו' תי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

- ידוע מכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, אשר מנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ע"פ מרז"ל (ברכות יז, א) נשים במאי זכיין באקרוי' כו' באתנוי' כו' ונטרין כו'.

זמן קריאת שם לבת - שמענו הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, ע"פ מעשה רב של אדהאמ"צ לעשות הנ"ל בקרה"ת היותר סמוך. מנהגים שונים בזה ראה בס' טעמי המנהגים ח"ד עח. בס' כתר שם טוב להרב גאגין ח"א.

בברכת מזל טוב.