ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתי

ב"ה, ה' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן רב ביותר שאין מכת"ר שי' כל מכתבים וידיעות. והרי בינתים הי' חדש תשרי על היו"ט שלו ועניניו - הנותנים מקום להתגדר בשטח חב"ד כלפי פנים וכלפי חוץ.

כנראה שהשתיקו לגמרי ענין האניות, למרות שהצד שכנגד הוסיף על הנוהג בקיץ - שעתה סודרו ההפלגות שתהיינה ביום ועש"ק! ואף שלפ"ד ברורה גם ההפלגה במוצש"ק אסורה בהחלט... והמתבונן בקורות הרדיפות על התורה והמצוה יווכח לדעת שבהתחזק רדיפה וגזירה על מצוה מסוימה, ההתחלה ונתינת מקום לזה היתה החלישות בשמירת מצוה זו בין החרדים לדבר ה'.

אקוה שסידור תשלומי הוצאות השלוחים שליט"א בא לפועל זה מכבר, וכפי שדבר כת"ר עם ידידנו שי' אז, ובפרט בהתחשב עם מה שכתבתי במכתבי הקודם - שחוב ישן הפרעון שלו בספק קצת, וק"ל, ות"ח על ההודעה של הפרטים בזה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

הרב ואלגעלערנטער שי' - אמר לי בשיחת הפרידה לחזרתו לאה"ק ת"ו - שישתדל בענין איסור מהרבנות הראשית על בעלי האניות לכה"פ.

בטח זוכר כת"ר על אשר ערערתי על הענין דמשלוח בשר קפוא קודם המליחה לאה"ק ת"ו שעורר תמיהתו וכו' - ומה שחששתי בא עתה, שאף שרק איזה חדשים עושים הנ"ל מכאן באופן רשמי. כבר נפרצה הפירצה כאן ועושים זה בביהמט"ב במסחר ארצה"ב בטענה שרבנות ראשית מתרת, ומובן שכאן אין נוגע כ"כ לבריאות הגוף ההקפאה בתכלית וכו'. (וה"ה באה"ק ת"ו לאחר קבלת הבשר שם).

במש"כ מכבר החשש בענין התואר נשיא - נזדמן לידי ימים אלו הקובץ התורה והמדינה קובץ ה-ו ובו מאמר מרב פוגלמן. עיי"ש.

ד'תתי

ידוע: ראה אג"ק שלו ח"א אגרת פז. לעיל ח"ו א'תשס.

ד'תתיא

מו"ה שלמה יוסף: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שי, ובנהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתעא. ד'תתקכ.

ענין האניות: ראה לעיל אגרת ד'תשצו. ובהנסמן בהערות שם.

תשלומי הוצאות השלוחים: ראה לעיל חי"ג אגרות ד'תב. ד'תע. ד'תקנד. ד'תרצו.

לקמן ד'תתעא.

ידידנו: מר שזר.

על בעלי האניות לכה"פ: אם לא על הנוסעים.

משלוח בשר קפוא: ראה לעיל ח"ד אגרת תתקסה. חי"ב ג'תתקסט.

התואר נשיא: ראה לעיל חי"ב אגרת ד'רכו וחי"ג אגרת ד'שמז.