ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתיב

ב"ה, ה' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה רפאל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה -

א) במה שנדבר בענין הכוונה בתפלה, אשר שני סוגים בזה אותה הנדרשת בכל התפלה, וזו שרק בפסוק ראשון שבק"ש וברכה ראשונה, בשמו"ע מוכרחת, ושקו"ט בהנוגע לסוג הא' אם כל משך אמירת התפלה מוכרחת היא.

הוא ע"ד דיני לשמה, בכ"מ, שצריך להיות בתחלת הענין והסתם שלאח"ז נמשך אחרי ההתחלה, וראה ג"כ מ"ש רבנו הזקן בתניא סוף פרק מ"א - נח, ע"ב -. ולהעיר לכלל הענין מ"ש בקו"א שם - קנ"ד ע"ב.

ב) במ"ש בקשר עם הסברת דברי הכסף משנה בלשון הרמב"ם ספ"ו מהל' אבה"ט שטהרת הטבילה היא דוקא בצאתו מן המקוה, - ות"ח על העתיקו דברי הגאון מרגצוב בזה מתוספתא. - וכן מקום אתי להעיר, אשר עצם הסברא האמורה שהטהרה היא דוקא ביציאתו מן המקוה - חידוש גדול הוא וגם תמוה הוא ולולי שהכסף משנה אמרה, יש להעיר ע"ז ומכמה צדדים וכמו שהאריך בזה גם בספר שם משמעון מהדו"ק להר"ש פאלאק (סטמור תרצ"ב) חיו"ד סי"ח.

נעם לי לקרות במכתבו שמתיחסים לחב"ד, שזה מחזק תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת חב"ד, או שעכ"פ יקבע עתים לזה מכאן ולהבא, ובודאי אשר ידידיו ומכיריו מאנ"ש אשר בירושלים עיה"ק ת"ו יסייעוהו בזה אם נצרך לאיזה סיוע.

בברכה.

ד'תתיב

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 355.