ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתטו

ב"ה, ו' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט תשרי:

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר אשר אחיו חנניא יוסף שי' יקבל עליו עומ"ש שלימה בהכנסו לגיל עול המצות, ומתוך בריאות הנכונה יגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן.

במה שמעיר בהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר (אשר בלוח היום יום) בהנוגע להתחלת הנחת תפילין שלא כתוב בדיוק כמה זמן יניחם בלא ברכה, ומהו הטעם בכלל לההתחלה בלא ברכה.

יש לומר כפשוטו, שהוא עד שיתרגל הידק היטב לדייק בהנחתן שתהי' מתאימה למצותה, שבלא"ה ה"ז ברכה לבטלה, וכיון שלא הכל שוין בזה, לכן לא הוקבע בדיוק זמן ההנחה בלא ברכה.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו מפעולות חדש תשרי, ובפרט במסגרת צעירי אגודת חב"ד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר