ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתטז

ב"ה, ו' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נחום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו שואל חוו"ד אם להשתדל להעביר תחנת הכשרת נוער למלאכות ים ולדייגות למסגרת חרדים לדבר ה', אבל אינו כותב כל פרטים בזה, לא בהנוגע לרוחניות ולא בהנוגע לגשמיות, ובפרט שבודאי למוסד האמור דרושים מומחים שמספרם מצומצם, ולאידך גיסא בודאי גם הוצאות מיוחדות במוסד כהאמור.

בודאי נודע לו המצב הפרוע ביהדות בתוככי הימאים פרוע אפילו בערך המצב הכי עלוב בחוגים מעין זה, אבל במקצוע אחר, ואף שכמה סיבות לדבר ואחת מהן אשר רב החובל הוא המושל יחידי באני' ובספינה, וגם סיבה האמורה קשה להסירה ע"י רב חובל חרדי כיון שלע"ע איננו בנמצא כ"כ, ובפרט שעוד סיבות בזה, אשר גם אותן יש להביא בחשבון בעת השקו"ט אודות קבלת מוסד כהאמור. מובן שרוב הסתירות האמורות אין מקומן בהנוגע לדייגות, אבל מקצתן גם בזה שייכות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתטז

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 200 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האברך יצחק צבי שי': אייזנבך, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'תקנא.