ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתיז

ב"ה, ו' חשון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום עש"ק בבשורתו אשר נתקבל לרב ב... וכפי שנראה אפשר יהי' לו לנהוג ברבנות בלא כל השפעה צדדית ח"ו.

ויה"ר אשר חפץ ה' בידו יצליח להחזיק ולהפיץ עניני היהדות במחנו הלוך והוסיף, וכידוע דברי רבנו הזקן בתוכן התואר מרא דאתרא, אשר באמת הרב הוא הבע"ב של המקום, זאת אומרת בסמכות הסמיכה והשו"ע, ואף שאדם קרוב אצל עצמו ואין אדם נאמן על עצמו, הרי ידוע המבואר בכ"מ משיחות רבוה"ק אשר בתורת החסידות יש למצוא כמה עצות ובחינות איך להפר עצת היצר ותחבולותיו לרמות את האדם.

והרי סיוע נוסף לו אשר זוגתו תחי' בודאי תוכל לסייע לו בעבודה האמורה במסגרתה היא על יסוד הנסיונות אשר עברה ועמדה בהם, וכללות הנקודה אשר אף כי בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל בתוקף המתאים יש לנהג את העדה ואין זקוקים כלל לפשרות, כי אדרבה ע"י הצעת פשרה מפסידים אמון הבע"ה בהרב, משא"כ בדרך האמת.

אף שאינו מפרט תוכן השיעורים הנלמדים ברבים, בודאי יש בזה לימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים, כיון שסו"ס ה"ז כל האדם.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש האמורה מתוך בריאות ברוחניות ובריאות

בגשמיות.

ד'תתיז

מו"ה נחום: וינרסקי, ירושלים.