ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתיח

ב"ה, ז' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

בודאי יודע ממה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונמצא גם באיזה מהמאמרים שלו, שבכל שנה (יותר נכון ראש השנה) צריך איש הישראלי לקבל ע"ע הוספה בעניני תורה ומצות, ובודאי גם הוא עושה בזה, ובהוספה זו גם הוספה בלימוד החסידות היא תורת הדא"ח, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור...

בברכה.

ד'תתיח

דברי רבנו הזקן: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשפו. ח"ז א'תתפה. ח"י ג'רלה.

פשרות: ראה בזה לעיל חי"ג גרת ד'תסג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קצו.