ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתיט

ב"ה, ט' חשון, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הפרופ. אברהם יצחק שי' הכהן

שלום וברכה!

בעת קבלתי מכתבו טרם נסיעתו, ולא עניתי עליו מבלי ידעי עת שובו, וכן נתעכב המענה עד כה. וכיון שבקרוב נתראה פא"פ, אבוא כאן בקיצור, ע"ס מכ' כ':

במה שהעיר למה שכתבתי בענין איסור חתנות דנתינים, אשר ישנן דיעות שנכלל באיסור לא תתחתן מטעם כי יסיר את בנך כו'.

הנה בנידון דידן, המדובר הוא אודות המקור להכתוב בקוראן, ז. א. למה שכתב אחד שהי' עם הארץ בעניני יהדות, וידעותיו קבל למקוטעים מפי אחרים, וכמוכח מסתירות שישנם בקוראן. ומזה מובן שקרוב לודאי שהמקורות לידיעותיו ולמסקנותיו צריכים להיות פשוטים וקלים להמצא. ולכן במקום שיש לומר שיסודו מפרשה מפורשת בדברים וע"ד זה במלאכי, וכמו שציינתי במכתבי, אינו מובן למה לנו לדחוק שפלפל בדעת הראשונים או אפילו בדעת אמוראים והכריע לצד אחד וכיו"ב.

במה שכותב בענין התענית של רמדן, אודה ולא אבוש אשר חידוש הוא בעיני שהוא בן ארבעים יום, כי עד עתה אמרתי שכמו שהחודש הוא בן ל' יום, גם הצום כן הוא.

במעטפה בפ"ע נשלח ע"ש כ' ממה שהוצאנו לאור לאחרונה, ובודאי גם בהם יהי' מעונין.

בכבוד ובברכה.

ד'תתיט

מו"ה נפתלי שי': יוניק, מונטריאל. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תרמז.