ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכ

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מה' חשון עם המוסגר בו, לאחרי השתיקה וההפסק הכי ארוך, וכנראה גם ממכתבו זה הנה לבד ענין... אינו מתעסק בעניני חב"ד, ומובן אשר הנהגה כזו - ואף שלצערי כמה מאנ"ש באה"ק ת"ו אוחזים בה - אין לה מקום כלל, לא רק בשכל דקדושה אלא גם בשכל הבריא האנושי, אף שמבין אני כל האמתלאות שבדבר שאין פב"פ משתף פעולה כו' וכו', וכמבואר בכמה שיחות שאמתלאות כעין אלו יש להם מקום בהנוגע לשכר ועונש, אבל פשוט שאין מוסיפין דבר בהנוגע להענינים להחזקתם ועאכו"כ להתפתחותם, ופשיטא ג"כ שאף שענין... נעלה ביותר וביותר והעוסק במצוה פטור וכו', אבל בלי ספק אשר כמה שעות ביום שפנוי מעסק מצוה זו ומחפשים ומתעסקים בכמה ענינים וכרמי שלי לא נטרתי;

ויה"ר שלא יהיו דברי דברים בטלים וכקול קורא במדבר וסו"ס יפעלו פעולתם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר