ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכא

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' מ"ח, בו כותב ע"ד בריאות בתו שתליט"א בהנוגע לעיני' וחוו"ד הרופאים.

ולכל לראש טרם יחליטו ע"ד נסיעה, הנהוג בכגון דא, אשר הרופא המטפל בה מתאר הידוע לו ממצבה והטפולים, ושולחים את זה להרופא אשר אותו רוצים לבקר, ובנדון דידן להרופא בבוסטון. כן נשמע כאן אשר הרבה מאה"ק ת"ו מתייעצים עם רופאים מומחים בשווייץ, ומהנכון לעשות את הנ"ל גם בהנוגע להם, שבודאי כמה היכירות בשווייץ יש למצוא ע"י מכיריו באה"ק ת"ו.

ועצם הענין כפי שמתארו במכתבו אינו מובן קצת, כי גודל הלחץ בעינים מבררים אותו בקל, ולכן צ"ע איך אפשר ספק בדבר, ועוד זאת אשר אם נעשה המיחוש באופן פתאומי, הרי יש מקום לאמר שזהו קשור בשאק (זעזוע פסיכולוגי) ואינו במכתבו כלל אם חקרו עד"ז והרי לזה טפולים מיוחדים, ואף שחשש פשוט הוא בכ"ז מצאתי לנחוץ לעורר גם עד"ז.

בעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.