ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכב

ב"ה, י' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' מ"ח, בו כותב סדר לימודו, ומסיים אשר ישנם ענינים שהם דבר הקשה ולדוגמא לשון כ"ק אדמו"ר בעצמו בתורה אור פ' חיי שרה.

ובודאי ידוע לו שנדפס ביאור ע"ז מאדמו"ר הצמח צדק (נדפס בתור הוספה לתורה אור הוצאת קה"ת), ובכלל בענינים כמו אלו אשר בלשונו דבר הקשה הוא, מובן שאין לדלג עליהם אלא ללמדם עכ"פ בשטחיות ובמקרה אשר גם בשטחיות אינו מובן עכ"פ לאמרם. וכמו בכל הענינים גם על זה יש למצוא רמז גם בנגלה דתורה והוא מרז"ל במגילה (י"ח, ע"א) אטו אנן כו' מי ידעינן כו' אלא מצות קריאה כו'.

בברכה להרבות בלימוד התורה וקיום המצות בהידור מתוך בריאות.

ד'תתכב

אברהם יצחק שי': כץ. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'רט. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.

בהנוגע לעיני': שנפלה לארץ והופסקה ראייתה.