ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכג

ב"ה, י' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מה' חשון, בו כותבת על אשר אירע לה בהלידה ל"ע ול"ע.

וצריכה היא לברר אם בהשידוך שלהם לא היתה פגיעה בכבוד בן או בת ישראל, זאת אומרת שהיו תנאים עם אחר-ת וכיו"ב, ואחר כך חזרו בהם מבלי קבלת מחילה כדבעי וכו', ואם כן הוא צריך לסדר עתה בקשת מחילה מהם או בפני עשרה מישראל, כן מובן ופשוט שצריך לדקדק בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, וכן לבדוק את התפילין של הבעל שי' ואת המזוזות בדירתם, ונוסף על שבודאי נוהגת במנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, הנה תפריש גם כן איזה פרוטות לצדקה בכל יום חול של שני וחמישי בשבוע, ונכון יהי' לבה בטוח בבורא עולם ומנהיגו אשר ימלא משאלות לבבם לטובה בזחו"ק.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר