ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכד

ב"ה, י' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מיום החמישי לחדש מ"ח, בו כתוב ע"ד סדר הלימודים בהישיבה בלימודי ספר הזהר וכתבי האריז"ל, ומסיים אשר לומדים ע"פ הדרך של וכו' אשר ויאר לנו בדורנו זה כו'.

והנה מבלי לנגוע בכבודו ובמהותו ועניניו של מי שהוא שמובן ופשוט, הרי פלא הדבר ביותר לימוד חכמת הקבלה ע"פ ביאורים חדשים ודרכים חדשים, לאחרי הדברים המבהילים שנאמרו בזה בספר זהר הקדוש וביותר אריכות וביותר ביאור בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות, והוא במכש"כ וק"ו, ומה בדורות הראשונים עליהם מדובר בהקדמת הרח"ו הזהיר כ"כ ע"ד הלימוד בקבלה שיהי' דוקא כפי הנמסר איש מפי איש וכו' עד כו' עאכו"כ בדורנו.

ועוד יותר נפלאתי, שבה בשעה שהבעש"ט אליו נגלה דבר ה' ולמד מפי מורו אחי' השילוני מורו של אלי' הנביא, והבעש"ט מסר המתנה לתלמידיו ומהם לתלמידי תלמידיו ונתפרסמה תורתם הלוך ונתפרסם תורת הקבלה והחסידות בביאורים רחבים ובהסברות מיוסדות איתן, הרי מהיכן הדברים להסביר ענינים בהסברות אחרות ובאופן אחר, בה בשעה שדברי רבותנו הנ"ל מאירים ומסבירים אשר לאורם נלך לקבל פני משיח צדקנו, וכידוע המענה להבעש"ט לכשיפוצו מעינותיך חוצה, ואם אפילו את"ל שבהנוגע לעצמו כל אחד יכול להסביר הדברים באותיות שלו מתאים לשכלו והבנתו (וגם בזה צע"ג), אבל אין לזה מקום בהנוגע ללימוד לזולתו, והוא ע"ד מאמר המשנה, אני שמעתי מפי המרובים כו' אתה שמעת מפי היחיד (עדיות ספ"ה), וק"ל.

וכבר מלתי אמורה, נשען על מה ששמעתי כ"פ מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והוא מובא ג"כ בכ"מ בתורת החסידות, אשר אשרי חלקו של כל המשתדל ומתייגע להפצת תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו תורתן כמו שהיא עם הביאורים וההסברים ע"פ דרכם דוקא אשר ילך לבטח דרכו ונוטל חלק בראש, כי זכות הרבים תלוי בו.

ד'תתכד

אירע לה בהלידה: שהתינוק לא חי.

ד'תתכה*

ליבא ת חי': רימלר, ברוקלין.