ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכו

ב"ה, י"א מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה מנשה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' מ"ח, בהמשך למ"ש בס' חכמת שלמה בענין מזונות האשה אם הוא מן התורה או דרבנן, ומעתיק לשונו ושקו"ט בזה.

ויש להעיר במ"ש כת"ר, והוא:

א) פשיטא אשר אלו דסבירא להו דחייב רבו במזונות אשתו מן התורה מוכח דמזונות אשתו מן התורה, לימוד זה גופא מוכיח דמזונות בניו מן התורה כיון דרבו חייב במזונות בניו ושבקי' דבריו דדחיק אנפשי' ואוקמי דקאי בבניו קטנים, ובטח גם להחכמת שלמה צ"ל כן.

ב) במ"ש בתירוץ הקושיא: דאת"ל דהרב חייב במזונות אשתו, ובכ"ז מזונות אשתו הוא רק מנהג בעלמא, דא"כ בטלו כמה ילפותא ורוצה לפרש דכל הני ילפותא לחיוב מדרבנן.

תמה אני שישימני לטועה ולומר דכל הני הלכתא גברותא (ברכות לא, א) הן מן התורה ובפרט שנלמדים מנ"ך, וה"ה לעטיפת הראש דאבל וכיו"ב.

אבל פשוט שאין בזה נפק"מ אם ילפינן לחיוב דאורייתא או דרבנן, כיון שהנקודה היא אם מנהג המובא בתנ"ך, ה"ז הוראה שמחויבים בה או שיכול להיות רק בדרך סיפור ונשאר רשות, ואת"ל כסברא האחרונה, הרי מובן שכשם שא"א ללמוד חיוב דאורייתא במנהגים המובאים בתורה כמו"כ א"א ללמוד חיוב מדברי קבלה ומדרבנן במנהגים המובאים בדברי קבלה, ופשוט - אשר לכן הוקשה לי כנ"ל.

ג) הערה בדא"ג, אף שאין נוגע לעצם השקו"ט, והוא אשר מה דפשיטא לי' לכת"ר דכיון דתפלה מדרבנן מוכרח לאמר שכל הני גברוותא ג"כ דרבנן - לפע"ד אין תלוי זב"ז, דאפשר דתפלה עצמה אפילו תהי' רשות ובכ"ז כשמתפלל לפני ממה"מ הקב"ה יונחו עליו כמה גדרים ואפילו מן התורה, גדרים הקשורים בהנוגע כבוד המקום אהבת ה' ויראתו, האלקים בשמים ואתה על הארץ ע"כ יהיו דבריך מעטים ועוד ועוד, ולדעתי גם זה פשוט.

ד) בענין אבלות דאורייתא או דרבנן, נאספו בזה דיעות האחרונים וגם הראשונים בשדי חמד כללים מערכת אלף ס"ק ש"נ ושם נסמן. ובפאת השדה שם.

ה) במנהגים המובאים בתנ"ך ותוקפם אם זה עושה אותם לחיוב או רק - סיפור בעלמא, - ביאר בזה כמה פרטים בס' תורת נביאים למהר"ץ חיות, עיי"ש.

בברכה.

ד'תתכו

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 322 ובשלימות ב"נשיאי חב"ד ובני דורם" ע' 168.

מו"ה מנשה שי': קליין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תשמב. לקמן ד'תתעח.

בהמשך למ"ש: לעיל חי"ג אגרת ד'תשמב.

המשך השקו"ט בנושא - ראה "נשיאי חב"ד ובני דורם" שם ע' 169. ולקמן אגרת ד'תתעח.