ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכז

ב"ה, י"ב מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' מ"ח, יום התחלת האמירה באה"ק ת"ו טל ומטר לברכה (יעוין לקו"ת האזינו שטל ומטר הוא כללות ההשפעות מלמעלה הבאות ע"י אתעדל"ע או ע"י אתעדל"ת, עיי"ש).

בו כותב אודות ההתועדות בזמן שמחתנו דחדש השביעי המושבע בכל טוב, ויה"ר שתפעלנה בהנוגע לפועל על כל השנה כולה שילכו כל הענינים הבלתי רצוים באופן דפוחת והולך וכל עניני קדושה מוסיף והולך, ואשרי חלק[ם] של כל אלה המשתדלים בזה השתדלות כהוראת תוה"ק ביגיעת נפש ויגיעת בשר, שזכות הרבים מסייעתם ונוטלים חלק בראש.

בפ"ש כל חבריו בעבודה קדושה האמורה ולהצלחה בתפקיד כאו"א מאתנו בתכ"י ויעקב הלך לדרכו, הליכה באין ערוך הבאה ע"י ירידת הנשמה בגוף דוקא ירידה צורך עלי' למעלה גם מדרגה דעלו במחשבה, וכמבואר בכ"מ.

ובברכה.

ד'תתכז

מו"ה יהודא ליב: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תלו, ובהנסמן בהערות שם.