ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכח

ב"ה, י"ב מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' מ"ח. ובודאי אף שאינו מזכיר עד"ז במכתבו זה, משתדל אשר חבריו לדיעה בהפגשם עם זוגתו תחי' יבארו לה הדברים שאינם מובנים לה בעניני תורתנו בכלל והחסידות בפרט, ולפעמים תכופות הדבורים הנשמעים מאיש זר מתקבלים יותר מהנשמע מקרובים וידידים ואפילו מן הבעל, ובודאי למותר לעוררו שכבכל עניני תורה ומצוה גם בעניני השפעה על עקרת הבית דאשתו כגופו דמיא צריך להיות עד כדי יגיעה, וכמרז"ל הידוע לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואחד הפרטים בזה הוא להיות דוגמא חי' לכל אותן הענינים אודותם מדברים עם זה שרוצים להשפיע עליו, והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר