ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתלד

ב"ה, י"ג מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות השידוך שעשה בשבועות שעברו, וכבר הוקבע זמן החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ועתה הגיעו אליו שמועות בהנוגע לבריאות מי שהוא ממשפחת המדוברת.

והנה ימשיך בההכנות להחתונה שהוקבעה בחדש כסלו הבע"ל, ותהי' בעתה ובזמנה ולבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה, ומובן אשר הכנות לחתונה בעיקרן הן הכנות במצב הרוחני על ידי תוספת בלימוד תורתנו הק' תורת חיים בהתמדה ושקידה ותוספת בהידור בקיום המצות, ויסיח דעתו לגמרי מהשמועות, ובורא עולם ומנהיגו, על ידי שיתמיד בהקשור ודביקות עמו כאמור בזוהר הק' תלת קשרין מתקשראן דא בדא ישראל באורייתא ואורייתא בקודשא בריך הוא, ינחהו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתלד

לבריאות: שאינו מיושב כ"כ בדעתו.