ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתלה

ב"ה, י"ד מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו כותב שרוצה לשמוע ע"ד ענין יראת ה' באשר ישנם שרחוקים מזה וכו'.

והנה ח"ו לומר על איש ישראל שרחוק הוא מיראת ה', והרי מקרא מלא דבר הכתוב כי המצוה הזאת גו' לא רחוקה היא כי קרוב אליך הדבר מאד (עיין שם בפירוש הרמב"ן דקאי על מצות התשובה), וכבר נתבאר בארוכה ובביאור היטיב בספר התניא קדישא איך שקרוב אליך הדבר ולא לבד קרוב סתם אלא מאד, עיי"ש ריש פרק י"ז וריש פרק י"ח, שהמדובר באהבה ונכלל בה גם דחילו. ועייג"כ לקו"ת ד"ה כי המצוה.

ומהנכון לבדוק את התפילין שלו וכן המזוזות בדירתו שיהיו כולן כשרות כדין, ושיקבע בכל יום לימוד בתורת החסידות, נוסף על השיעור יומי בתניא קדישא השוה לכל נפש אחד משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתלה

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 531.