ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתלו

ב"ה, י"ד מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו.

תקותי שישמור על הזמן למלאותו בתוכן של תורה ומצות, תורת הנגלה ותורת החסידות והידור בקיום המצות בכללם ובעבודת התפלה שהוא מהיסודות והעיקרים בזה (כמבואר בכ"מ בדא"ח ומהם בלקו"ת פ' בלק ע, ד. ובקונטרס התפלה בארוכה), אשר כנראה גם לא התחיל בזה, והרי הזמן שלפני החתונה הוא יקר מכל יקר, כיון שההכנה אז משפיעה על כל משך ימי החיים, וק"ל.

ובודאי אשר נותנים הכחות מלמעלה שברצון ויגיעה והשתדלות המתאימה יצליח בכל האמור, ואקוה לקבל ממנו בשו"ט בכל הנ"ל.

בברכה.

ד'תתלו

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 513.