ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתלט

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

מרת איטא דבורה תחי'

שלום וברכה!

... זיכער האט מען שוין באקומען א גרוס פון די אורחים שי' פון כפר חב"ד וועלכע זיינען געווען דא, און אויך דעם ספעציעלען גרוס פאר די נשי ובנות חב"ד פון כפר חב"ד, און איך האף אויך צו באקומען גוטע בשורות אז די ארבעט פון נשי ובנות חב"ד ווערט פארגרעסערט און אויסגעברייטערט לויט דער פאדערונג פון דער צייט און מיר זיינען דאך פארזיכערט געווארען פון נשיאנו הק' אז ווען מען וועט טאן אין דעם וועט השם יתברך געבען הצלחה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתלט

מרת איטא דבורה: לוין, כפר חב"ד.