ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמא

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ה תשרי, בו כותבת אשר אפשר שידרשו ממנה שתלמד בכתתה ספרים שהם נגד תורתנו ומצותי', אבל יש טוענים שבאם לימודים אלו יהי' ע"י אחרים לא יוקיעו את השלילה שבדברי הסופרים הנ"ל אלא יבכרום, אבל אם היא תלמדם יצא ההפסד בשכר.

והנה מה שרואים במוחש אשר כשמכניסים צעיר וצעירה לענינים חדשים ומנסים אחר כך להפריד אותם, בטוח הדבר שיקלטו את הענין החדש, אבל ספק גדול אם יקבלו את ההפרכה והבקורת, והם יקבלוה במילואה, ובפרט שראי' גדולה תהי' להצד דכנגד, שבאם הדברים והספרים יש לשללם, על מה נלמדים הם בביה"ס ואיש חרדי או אשה חרדית הוא המלמד, וכבר הי' לעולמים טענות כגון האמורה, ומי שקבלם הביא הפסד, וספק גדול אם הי' אפילו קצת שכר ותועלת בדבר, וכמובן זהו נוסף על הענין דמה יאמרו הרואים שלא יתענינו כלל באופן הלימודים ומסקנות של המורים, ורק ישאלו לתכנית הלימודים שבאם ספר פלוני נכנס בו ונלמד ע"י חרד לדבר ה' ותורתו זהו הכשר גמור להספר, וק"ל.

כיון שאינה מזכירה דבר ע"ד מצבה, בודאי הכל בסדר ובשלום, ויה"ר שתכה"י תבשר אך טוב בהנוגע לעצמה ולכל אלו שכותבת אודותם.

מובן שאין צורך כלל בטעמים האמורים לדעת כמה מגדולי ההוראה אשר אסור ללמד הנ"ל - שהוא כמו מאכל אסור, שאסור לאוכלו אפילו אם בדעתו להשתדל להקיאו אחר כך.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר