ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמב

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מ"ח. - בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במ"ש אודות מצב בריאות זוגתו תחי' בהנוגע להרגלים שיש רופאים מייעצים לנתח. - לפלא שאין מזכיר אם התעסקו באופנים אחרים וכמו לבישת פוזמקאות, מאסאזש, זריקות וכו' - שמובן שקודם שיחליטו בנוגע לנתוח, ינסו באופנים אלו. ובאם כבר ניצלו כל הנ"ל ואין כל תועלת, אזי יש לעשות התייעצות (קונסיליום) משני רופאים מומחים במקצוע ולעשות כהוראתם, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בטח זוגתו תחי' נוהגת במנהג הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב. ונכון הי' לבדוק את המזוזות בדירתם ובטח שומר הוא שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמרם מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר