ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמד

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק והקודם לו.

מובן שצודק ברוב כתבו, בהנוגע לתעמולה בין כו' ואותם הבאים בטענות שלדעתם הם טענות מדעיות וכו'.

אבל כמו שראיתי בכמה וכמה מהם, ברובם הכי גדול ה"ז כמו שכתבתי במכתבי הקודם, טעם הבא לאחרי הרצון הוא כדי להצדיקו, והוא ע"ד מה שכתבתי במכתבי לועידת מורי החינוך העצמאי, אשר בודאי ידוע לו. והנה מובן אשר למרות הנ"ל כדאי הי' לעשות אפילו בשביל מיעוטא דמיעוטא, אבל דא עקא שאין די ידים מספיקות כותבים מדפיסים מנהלי תעמולה וכו' ואפילו להעבודה דכולי עלמא מודים שהוא בשביל הרוב וכמו עבודת ארגון אנ"ש באה"ק ת"ו ובתפוצות (שבודאי רואה על המקום העזובה בזה) ארגון כחות הפעילים המוכשרים לעסקנות צבורי ועוד ועוד...

בברכה.

ד'תתמד

מו"ה שמואל יוסף: פינדריק, נתניה. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשנד, ובהנסמן בהערות שם.

ד'תתמה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 456.

מעשה רב: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שנ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קא. ה'קסה.