ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמה

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תשרי. - נעם לי לקרות בו שבהכנס השנה החדשה התחיל להתפלל בנוסח הברור של כ"ק אדמו"ר הזקן בנוסח האר"י, ויה"ר שתקובל תפלתו בתוך תפלות כלל ישראל, וכהתחלת ברכות האמצעיות בבקשת צרכי האדם, חננו מאתך חב"ד, שבדרך מסובב יהי' ניכר השינוי לטוב בכל שאר הענינים בבקשות הבאות לאחרי זה, ויה"ר שיהי' כל זה מבלי העלמות והסתרים יתרים.

ובשאלתו בסיום מכתבו, איך יתנהג בשבת ויו"ט כשמתפלל בבית הכנסת ששם נוסח אחר בתפלה.

המקום לספק הוא רק באם עליו לעבור שם לפני התיבה כשליח צבור, אבל פשוט כשמתפלל לעצמו יחזיק בהנוסח שלו*, וכידוע מעשה רב בזה, בדורות שלפנינו, ומובן שהוא הדין בהנוגע לאמירת ושמרו וכו'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר