ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמו

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, נוסף על הפ"נ ע"י הרה"ח נו"נ כו' מו"ה דובער שליט"א בוימגארטען.

וכבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי אשר כיון שנכנסנו בשנה חדשה, אשר כפתגם כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא ושולחן ערוך, מתוסף אור בעולם (ראה באגרת הקדש סי' י"ד בסוף ספר התניא), מוסיף הוא וגם חבריו וכל חברי העדה הקדושה שובה ישראל שיחיו, הם ונשיהם ובני ביתם שיחיו בעניני תורה ומצות, ועל ידי זה יוסיף בורא עולם ומנהיגו בברכותיו לכל אחד ואחת מהם בהמצטרך להם, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

כבקשתו מוסגר בזה שקל אחד מאחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי' להצלחה בכל האמור.

בברכה.

ד'תתמו

מו"ה אלי': נחמד. בוענאס איירעס.