ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמח

ב"ה, י"ח מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

האברך משה אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' לך והקודם לו...

ב) במה שמתרץ באיזהו מקומות בספר תניא קדישא שנאמר כו' או גו' וצ"ע למה נתכוין בתיבות אלו.

בכלל בכגון דא מובן ופשוט שהכו' או גו' צריך להיות שייך להתיבות שלפניהם ולענין זה, ולא לענינים שקדמו לפני פניהם ועוד מקודם, כן מובן ופשוט שצריכים הם או לציין סיום כתוב ומאמר או (בהנוגע לתיבת כו') סיום ענין; אבל לא רמז לענין חדש או השייך לענין שמדובר אודותו במקום אחר ולא על אתר.

ג) במ"ש אודות המספר דתר"ך עמודי אור, שאפשר בזה תרי"ג עמודי אור וכו'.

הענין דתר"ך - כת"ר עמודי אור הוא ענין ידוע בספרי הקבלה בתפלת רבי נחוניא בן הקנה הידועה בספרים אלו ועוד, ואין כל מקום למספר דתרי"ג עמודי אור.

בברכה.

ד'תתמח

האברך משה אהרן שי': פרילוק. בני ברק.