ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתמט

ב"ה, י"ח מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מג' וי"ג חשון, בו כותב אודות הולדת הבן והכנסו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל... שי' - הנה יה"ר שהוא וזוגתו שיחיו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן.

במה שכותב אודות הסתדרות זוגתו תחי' בחדשים הבאים, אשר הטפול בהבן דורש כמה שינוים בההסתדרות דעד עתה.

מובן שזהו תלוי בפרטים ופרטי פרטים שאינם במכתבו, והנקודה בזה היא מיוסד על מרז"ל הבטלה מביאה לידי כו' שצריך להשתדל שזוגתו תחי' תהי' עסוקה לכל הפחות איזה שעות ביום, ומה טוב בעניני חב"ד שהם צנור וכלים לקבלת ברכות נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומובן שסידור זה צריך להיות באופן שלא יגע בהטפול וגידול והתפתחות של בנם שליט"א, ומיוסד על שתי נקודות אלו ובהתייעצות עם ידידיו מבין אנ"ש, בטח יוכלו למצוא מוצא מתאים להנ"ל וטוב בגו"ר.

בברכה.