ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנ

ב"ה, י"ח מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תשרי, ולפלא ההפסק הארוך כ"כ בין מכתב אחד לחבירו, וגדול הפלא עוד יותר שהרי זה עתה נכנסנו לשנה חדשה, שכניסה זו דורשת הגברת הפעולות, וכפתגם הידוע, ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ובפרט שנתוסף ענין חדש הוא ענין הבית רבקה, ודוקא עתה ממעטים אנ"ש בכתיבה.

בשאלתו:

א) איך לתקן את מה שקרה בשמחת תורה, אשר בין הבאים להשתתף בהקפות דישיבת אהלי יוסף יצחק היו אחדים שבאו במכונות כו'.

התיקון בזה פשוט, ולפלא שגם בשנה זו לא עשו זה, והוא שאיזה ימים לפני מועד כהנ"ל ידפיסו מודעה בעתונים (ומה טוב ביחד עם ההודעה ע"ד זמני ההקפות וכיו"ב), אשר בודאי פשוט וידוע איסור נסיעה במכונה בשבת ויו"ט, והסתירה שמני' ובי' להשתתף בענין תורני באופן היפך התורה.

ב) ע"ד העלי' לתורה של כאלו שאין ברור אופן שמירתם התורה והמצוה.

כבר שאלוני פעם עד"ז מביהכ"נ דישיבת אהלי יוסף יצחק במעלבורן, ועניתי אז, ומענה זו גם עתה בתקפו הוא, שהחלטה בזה תלוי' בכו"כ פרטים, הן בהנוגע לאופן הנהגתו של זה הרוצה לעלות לתורה והן בהנוגע להנמצאים בביהכ"נ והרושם עליהם, שככל הענינים הנעשים בפרהסיא גם זה צריך להביאו בחשבון, ובהתאם להבירור בהאמור יש על אלו הנמצאים על אתר להחליט, אלא שמובן ע"פ מרז"ל לעולם תהא ימין מקרבת ושמאל וכו' שבאופן כזה צריך להתנהג גם בשאלה האמורה, ובפרט כשיש ספק אם צריך בכלל לדחות אפילו בשמאל, והרי כבר נאמר, דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תתנ

מו"ה יעקב אליעזר שי': הרצוג,מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תרסה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'נה.

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תשסא, ובהנסמן בהערות שם.

הבית רבקה: ראה גם לעיל אגרת ד'תשמז, ובהנסמן בהערות שם.