ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנג

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז מ"ח עם המוסגר בו.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו שי' ואת כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש שספק אצלו במה שלומד עם נערה בת י"א שנה, גמרא. אם רק בקל הוא יש לסדר ללמוד סוגיות כאלו שיש להם שייכות לענינים של פועל, שאז הרי נכנס זה בסוג הלימודים לנשים, כמבואר בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן סוף פרק א', עיי"ש.

ומסכתות כאלו וסוגיות רבות במספר, ובפרט שהרי היא סמוכה לגיל קבלת עול מצות בת שתים עשרה.

לפלא אשר בהשיעור שלומד עם מר... שי' לא נזכר ע"ד לימוד החסידות, ואפילו את"ל אשר הנ"ל אין מרגיש הכרח הדבר, הרי אדרבה זה ראי' להכרח לימוד זה עמו, וק"ל.

ובפרט שתקותי שלאחר שהי' כבר זמן בכותלי תו"ת אין המצב כך, אלא שבטח עושה חשבון, שכיון שזמן הלימוד ביחד מצומצם, יש לנצלו להלימוד שמזכיר, אבל לא להנ"ל, אבל כשיסביר לו הענין דקב חומטין ותוכן הענינים המבוארים בקונטרס עץ חיים, בודאי שבנקל יסכים וגם יבקש להקדיש מזמן לימודם יחד ללימוד החסידות, והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה להצלחה בעבודתו בקדש הוא וזוגתו שיחיו מתוך בריאות הנכונה.

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה.