ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנד

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד חשון, - בו כותב אודות מצב רוח זוגתו תחי', ואשר לכן רצונה להבדק ע"י רופא, ואין נראה לו החפזון בזה.

הנה אף שדעתי כדעתו, שאין להתרשם שעדיין לא נתעברה, אבל כיון שזוגתו מתרשמת מזה יש להסבירה הנמוקים שלו. ואם יתקבל אצלה בטוב ובשמחת לבב, טוב הדבר. אבל באם מאיזה טעם שיהי' ישאר אצלה הרושם, יש למלאות רצונה להתבקר ע"י רופא. ומ"ש החשש כיון שהוא ע"י רופא גבר, לא שמעתי שיקפידו בעניני רפואה על זה. ולכל היותר - יש לחקור אחרי זה אפשר ישנה רופאה אשה מומחה במקצוע.

במ"ש בהנוגע לפב"פ שבדקו תפיליו ונמצאו הפרשיות כשרות ומהודרות, - הנה מובן ופשוט, שבדיקת התפילין כוללת הפרשיות וגם הבתים והרצועות. ועוד זאת, אשר אף שתמיהני בדבר, הנה כבר כ"פ בכגון דא, שהודיעוני מאה"ק ת"ו בנתינת התפילין לבדיקה לסופר אחד והכשירם, ואח"ז מצא סופר שני לאחריו חסרון אות וכיו"ב. ז. א.

פסול לכל הדיעות.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות הפעולות בהפצת המעינות חוצה, וגם לא אודות פעולות צעירי אגו"ח בכלל. ובטח ימלא עד"ז בהזדמנות הכי קרובה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ד'תתנד

חלקה נדפס בלקו"ש חט"ז ע' 501 וחלקה שם ע' 589 והושלמה ע"פ צילום האגרת.