ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנה

ב"ה, כ"א מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג חשון, בו כותב אשר הציע להנהלת הישיבה תומכי תמימים אשר בלוד להכנס שינוים בתכנית הלימודים וכותב הטעמים.

והנה ידוע עד כמה יש להזהר בשינוים בתכנית לימודים אשר הונהגה כו"כ שנים, ואשר ע"פ חונכו מאות ואלפים תלמידים, אשר הוכיחו הנכונות של התכנית, ועד כמה מתאמת להמטרה הפנימית להעמיד תלמידים תמימים בבית ובחוץ, ולחסנם איתן נגד הרוחות בלתי מצויות המנשבות עתה בעולם, ואלו הדברים אמורים בהנוגע לכל התלמידים עאכו"כ בהנוגע להתלמידים המצטיינים בלימודיהם בתכנית זו, ז. א.

שהצלחה באה לתלמיד זה יותר ע"ד הרגיל, שהרי אין בני אדם ענין לעשות בהם נסיונות באם יצליח השינוי ויוסיף מה או לא, ובפרט ששינוי המצב על הרוב קרוב יותר להפסד מאשר לשכר, שהרי עי"ז מקשרים את התלמיד לא רק לענין הנלמד אלא גם להסביבה חדשה בהנוגע לספרים וגם לאנשים, אשר השפעתם היא בנגוד במדה מסוימה להשקפת עולם בה רוצים לחנך את התלמידים. - ועוד נוסף בכל זה, שכאשר השינוי ניכר בתכנית הישיבה ה"ז נותן הכשר על הלימוד והענינים המסובבים ממנו וק"ל.

ואף שאיני מכירו אישית, עצתי ותקותי שתתקבל, אשר כל הזמן שאפשר לו להחזיק בנו שי' באהלה של תורה ויראה שלימה, שילמוד הוא בישיבה וישתדל שלא לערבב שמחת לבו ולקחת חלק מזמנו לענינים חדשים ושונים, כי אין זה רק שאלה של גרעון איזה שעות מלימודי קדש אלא שאלת כניסת התלמיד לעולם אחר.

ובמ"ש אשר כמה ידיעות נחוצות מפני הדרישות דעלמא הדין, לצערנו ענינים כאלו נקלטים קל הרבה יותר אצל הנוער מאשר לימודי קדש, ולכן במשך זמן קצר לאחרי יציאתם מכותלי הישיבה ולאחרי שיקבלו חיסון מספיק נגד השפעות מזיקות, בקל יהי' לרכוש הענינים הנחוצים באמת להסתדרות ולפרנסה כפשוטה, ויהי רצון שירווה רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי מסורתי מכל יו"ח שיחיו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתנה

בתכנית הלימודים: לימוד השפה העברית.