ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנו

ב"ה, כ"א מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל זוסמן שי'

שלום וברכה!

... בודאי לעת קבלת המכתב כבר קבלו פ"ש מהאורחים שי' שביקרו כאן בצירוף עכ"פ נקודות מדברי ההתעוררות, ויה"ר שיפעלו פעולתם בהנוגע למחדו"מ במשך כל השנה.

בברכה לבשו"ט בעניניו הפרטים ובענינים הכללים.

נ. ב.

במ"ש אם נכונה התועדות מבלי שישמע דברי תורה. - הפלא גם הספק בכגון דא שהוא דבר משנה מפורש (אבות פ"ג) וביחוד ע"פ המבואר בחסידות בכ"מ ענין דאכל בי עשרה שכינתא שריא, ואף שהשראת השכינה הוא אף שאינם מדברים בד"ת, אבל לאידך גיסא מובן עד כמה מוכרח ויקר כל דבר תורה הנשמע בעת כזאת דהשראת השכינה.

ופשוט אשר במד"א כשלא יגרמו עי"ז למחלוקת (או לביטול ההתועדות). וראה שו"ע אדה"ז חאו"ח סינ"ג סוסכ"ג. קו"א דתניא בסופו.

ד'תתנו

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 599 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה ישראל זוסמן: דבורץ, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תח, ובהנסמן בהערות שם.

*) עיין בזה טורי זהב בשמות גטין מע' עקיבא, ובברכ"י שם, שם הגדולים לחיד"א מע' רי"צ מוינא, - (בשה"כ להאריז"ל ענין ספה"ע ובלקוטיו לש"ס סוף ברכות עקיבא, אבל בלקוטי תורה לאריז"ל לתהלים צז: אור זרוע גו' ר"ת עקיבה) - שו"ת חת"ס האה"ע, ומרש"ל ביש"ש מובא אשר לא דקדקו הסופרים בכתיבת השמות בש"ס.

**) האריך בזה ג"כ בשם הגדולים לחיד"א מע' ר' יעקב החסיד. וש"נ.