ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנז

ב"ה, כ"א מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום החמישי, ולפלא ההפסק כ"כ בין מכתב אחד לחבירו והקיצור בענינים שאמרו בהם להאריך, ז. א. עניני תומ"צ וענינים הנוגעים למחנה החסידים ביחוד.

במ"ש טעמים וביאורים לעסקו באומנות השו"ב ולהמנעו מלעשות בכרמי שלי כפי הדרוש, כבר מלתי אמורה בכ"מ ולכמה מאנ"ש אשר תירוצים הנאמרים בכגון דא הרי נוסף על הספק באמת עד כמה נכונים הם אם בכולם או רק מיעוטם, הרי אפילו את"ל שצודקים הם התירוצים במאה אחוז, מה מועיל זה בתפקיד הפנימי והאמיתי של כאו"א מישראל שהוא דבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני, וכהודעת אדמו"ר הצ"צ אנן פעלא דיממא אנן להאיר שאפילו אונס אמיתי ע"פ תורה ידוע הפס"ד אשר כמאן דעביד לא אמרינן, ואף שעל פי המבואר במדריגת עבד כדבעי אצ"ל איכפת לי' ע"י מי נעשים עניני האדון ובלבד שיעשו כדבעי, צע"ג אם מי מאתנו הגיע למדריגה של עבודה כזו והבחינה בזה הוא, אם גם לענינים הגשמים ועניני הגוף ותרן הוא ע"ד האמור, או שהוא רק בנוגע לענינים הרוחנים ועניני הנשמה...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.