ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנח

ב"ה, כ"א מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, מובן אשר מה שציינתי במכתבי לאיזה ספרים - הוא בכדי להקל עליו עבודת האסיפה והעסק בהענין אודותו כותב.

ובמ"ש אודות ביקורו של הרב... שליט"א הנה בודאי יודע אשר ביקורו הי' לתכלית התעוררות בעניני תורה ומצות בהסביבה ולא מטרה אחרת, ולכן הפלא הוא על שכבודו לא חפשו לסייע לו בעבודתו האמורה, כי הרי נמצא הוא על אתר ובדאי יכול הי' לסייע בענין האמור, וכנראה ממכתבו הרי גם לא נפגש אתו.

במ"ש ע"ד הספק* בכתיבת שם עקיבא והראו להריא"ז בחלום אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, ס"ת עקיבא בה"א, הלא לא בשמים היא ואין משגיחים בבת קול, כבר שקו"ט בזה ובכגון דא בכמה מקומות**. והנקודה בזה היא אשר לא בשמים היא בנוגע לפסק הלכה - משא"כ בבירור מציאות, ובכגון דא - לדעת איך הי' שמו של רבי עקיבא שעמו מקושרים השמות עקיבא גם בדורות שלאחריו, וק"ל.

בברכה.

ד'תתנח

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 349 והושלמה ע"פ העתקה.

שקו"ט בזה: ראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב אגרת תקלד.