ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתנט

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

האברך דוד צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל במה שכותב רבנו הזקן באגרת התשובה פרק א'.

א) במצות עשה שאפילו אם עשה תשובה מ"מ האור נעדר.

הרי על אתר נכתבה הראי' וכמרז"ל ע"פ מעוות וכו', ומובן שהאמור הוא בתשובה לא בדרגא הכי עליונה, כי ישנה תשובה שמועילה אפילו על זה, וראה מ"ש בתניא סוף פרק ז'.

ב) בהנוגע למצות לא תעשה, כותב שע"י התשובה לא נמחק מציאות הלאו.

פלא היסוד לדבריו אלה, כי אין הדבר כן, ועיין ג"כ בביאור היטב בדרך מצותיך להצמח צדק מצות וידוי ותשובה, אשר עי"ז מובן ג"כ דין הנגלה שצריך להיות נחיצות בוידוי פה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתנט

דוד צבי: מרצבך, באר יעקב.