ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתס

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכתבי, מענה על מכתבם הקודם בודאי נתקבל בעתו.

ועל ענין שהזמן גרמא באתי, כיון שחג י"ט כסלו בשנה זו חל ביום ו' עש"ק, וכיון שבכפר חב"ד עורכים גם חגיגה פומבית בה משתתפים אורחים מכמה מקומות באה"ק ת"ו, ובטח גם ממקומות אשר הנסיעה משם להכפר דורשת איזה שעות, יש לדון ברציניות אם כדאי לסדר חגיגה האמורה במוצש"ק, בכדי שלא לגרום כו', ובפרט שאם אפילו תתחיל החגיגה באיזה שעות בלילה, הרי תמיד ישנם מקדימים לבוא, וק"ל. ואם יש לחשש זה מקום ואפילו אם ספק בדבר כדאי לקבוע החגיגה ביום א' (או ה') ומובן שצריך לפרסם עד"ז בעוד מועד בפרסום המתאים.

וכיון דאתינא להכי, אעיר עוד נקודה אחת, והיא שאיני יודע הסדר של החגיגה בשנים שעברו אם היתה בזה איזה תכנית, או לא, וכיון שת"ל הצליחה החגיגה בשנים שעברו, מהנכון שתהי' תכנית, שאז בטח יש לנצלה עוד יותר, ואם אי אפשר תכנית מדוייקה בפרטית ופרטי פרטים, הרי עכ"פ יהי' מתוכנן מראש עד כמה שאפשר ולמנות בעלי סמכא שידונו וישגיחו על הפרטים בזה בעת מעשה.

ויה"ר אשר כל הנ"ל, וכן שאר ההשתדלויות ישמשו הקדמה הכנה וכלי למילוי משאלות לבבנו בתכ"י בנוסח נשיאנו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות נכתב ונחתם.

בברכה.