ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסא

ב"ה, כ"ד מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' חשון והקודם.

בעת רצון אזכירו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה בזחו"ק, ובדואי מתחזקים בבטחונם בבורא עולם ומנהיגו, אשר כיון שזוהי מצוה הראשונה בתוה"ק תורת חיים ומצוה רבה ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי אם יעמדו בהתקשרות ודביקות במצוה המצוה ע"י אורח חיים מתאים ולהעלות בזה וכמרז"ל מעלין בקדש, יוכלו לקיים מצוה זו ומתוך שמחה.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתסא

בהמשך אליה - לקמן אגרת ה'קלו.