ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסב

ב"ה, כ"ד מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד חשון (והקודמו), בו שואל:

א) אם מותר לעסוק בטפול רפואי רק לחולה, או שמותר גם להשתמש באותן הרפואות שהם מונעים ממחלות, זאת אומרת המחסנים את הבריאות שלא יחלה.

והנה מעשים בכל יום שעושים כן גם גדולי ישראל ומנהיגיו, ועיין ג"כ הלכות דיעות להרמב"ם פרק ד'. ומקרא מלא דבר הכתוב, כל המחלה גו' לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך, שגם זה בכלל הרפואות.

ב) אותם הסממנים שמזריקים בתוך הגוף, אם מותר להשתמש בהם, וכנראה ששאלתו בהנוגע לאלו שנעשים מדברים בלתי כשרים.

והנה גם בהנ"ל מעשים בכל יום אשר אנשים יראים וחרדים נוהגים ככה מבלי כל פקפוק, והרי מותר ליהנות מדברים האסורים באכילה ומותרים בהנאים.

ג) איך לנהוג בהנוגע לתרכיב של סאלק, שמתחילים עתה להזריק לילדים.

כבר נהגו כאן זה כו"כ חדשים, וגם כנ"ל בחוגי הכי חרדים, ז. א. שאין כאן שאלה בהנוגע לכשרות וכיו"ב, אבל מובן שיש לברר שיהי' התרכיב ממעבדה טובה בת סמכא.

בודאי שומר קביעות שיעורי לימוד בנגלה ובחסידות ומוסיף בזה מזמן לזמן וכציווי הידוע מעלין בקדש.

מובן אשר שאלה בפ"ע היא - עירוי דם, שהורגלו בזה בזמן האחרון והולך ונוהג זה ורווח יותר ויותר. שאין מדקדקים כלל מי הוא נותן הדם. ומסברא ה"ז מטמטם יותר ממש"כ בשו"ע יו"ד ספ"א ס"ז בהגהה. ואפשר הטעם לאי הדקדוק בזה, מפני שלפעמים תכופות משתמשים בעירוי בחולי שיש בו סכנה ועכ"פ חולה רציני. ועוד שהוא ענין חד פעמי - משא"כ ביו"ד שם.

- להעיר: הקזה המוזכרת בש"ס - ברוב הפעמים המדובר הם בבריא המקיז דם.

דיני רפואה - ראה שו"ע יו"ד סי' קנה, שלו.

לימוד פנימיות התורה בזמננו זה הוא, כמבואר בארוכה במ"א, בלימוד תורת החסידות, ומהנכון שיתחיל בתניא ח"ג אח"כ שם ח"ב, ואח"כ קונטרס ומעין, דרך מצותיך להצ"צ וכו'.

במש"כ מי הוא להשפיע בסביבתו כו' - מפורש הדין בשו"ע אשר אפילו עני בישראל מחויב במצות הצדקה, וכן הוא גם בצדקה רוחנית.

תפקידו של כל אחד הוא כדבר משנה נבראתי לשמש את קוני - אופן השימוש מבואר בשו"ע. ועיין שו"ע חלק או"ח סרל"א. ומובן שצ"ל מתאים לכשרונותיו ולסביבתו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתסב

מו"ה יצחק: ווייל, שדה אליהו. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'שלד.

סאלק: ראה בזה גם לעיל חי"ב אגרת ד'לד. לקמן ד'תתקצח. ה'קטו. ה'קלא. ה'רג.