ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסג

ב"ה, כ"ד מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הרביעי עם הפ"נ המוסגר בו, בו כותב אודות מצב הבריאות שאינו כדבעי.

ויהי רצון - אז ער זאל זיך אריינווארפען מיט דעם זעלבען אימפעט בהטבת מצב בריאותו ברוחניות, כמו שנתייגע עד עתה במצב הפרנסה כפי שכותב במכתבו, שאז ישפיע זה תיכף גם על הטבת מצב בריאות הגוף. מובן שאין זה שולל מילוי הוראת הרופא, כי הרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות ושלוחי דרחמנא נינהו, אלא שיש להזהר מלעשות העיקר טפל והטפל עיקר כמובן. ובפרט שזכה ללמוד כמה שנים בתו"ת, אשר דברי צדיקים ופעולותיהם קיימים לעד ופועלים פעולתם דרך כחות הנעלמים עד לכחות הגלוים ולבושי הנפש שהם מחשבה דבור ומעשה.

בודאי יודיע מהמשך חוות דעת הרופאים לאחרי הבדיקה אודותה כותב, ויהי רצון שיהיו בידו בשורות טובות בקרוב.

בודאי שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, ומעתה יקבע גם שיעור נוסף בלימוד החסידות אילנא דחיי, ויהי רצון שיקוים בקרוב המקיים את התורה כו' סופו לקיימה מעושר גופני ורוחני.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ד'תתסג

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 582.