ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסו

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מו"ה שמואל

אבא שי'

שלום וברכה!

זה לא כבר הגיעו לידי מה שמסר ע"י ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות מו"ה עזריאל זליג שי' סלאנים, והם מסרק, מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב, קופת טאבאק וכן מטפחת. וכיון שאין הנ"ל יודע ברור הפרטים בנוגע לשנים האחרונים, והרי אמרו רז"ל כל הנותן בעין יפה נותן, בטח יודע הפרטים בזה למי שייכים וסדר ההשתלשלות, ות"ח ת"ח על תשורתו האמורה וגם על הטרחה בכתיבתו.

וכיון שזה עתה נכנסו בשנה חדשה, ובפרט ע"פ פתגם המורגל בפולין אשר כבודו דר שם כמה שנים, שגמר החתימה היא בחדש כסלו בימי חנוכה, יהי רצון שהתחדשות המזל והתוספת בברכת בורא עולם ומנהיגו תפעלנה פעולתן בחיי היום יומים בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות גם יחד, וע"פ האמור זה כ"פ גדולה שמחה שהיא פורצת גדר ומסירה המדידות וההגבלות בזה.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתסו

מו"ה שמואל אבא: שפירא. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ב'תתקסו, ובהנסמן בהערות שם.