ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסז

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י מ"ח, ובודאי מכבר קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים, כן מאשר הנני קבלת המכ"ע ששלח ובודאי גם להבא ינהג במנהג טוב זה, ות"ח מראש.

כבקשתו בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם מתאים לתוכן מכתבו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נעם לי לקבל הפ"ש והידיעות אודות ההתועדויות וההתעוררות לפעולות טובות, ויה"ר אשר יבשר טוב גם מהגשמת ההחלטות בפועל.

בברכה לבשו"ט תכה"י.

במש"כ ע"ד המנהג באה"ק ת"ו להוסיף בקדיש דרבנן (באתרא) קדישא (הדין) - יש לחקור ע"ד מוצאו ומקור המנהג. ובפרט שלא נמצא הוספה זו בקד"ר אשר בנוסח תפלה שברמב"ם - בכל ההוצאות שראיתי - ולא בזה שבסוף מסכתות הש"ס ומשניות. ולא בסי' עבודת ישראל ואוצר התפלות. וגם קשה קצת הל' - שהרי כל הארץ קדושה ולא אתרא הדין ביחוד. - ולהעיר מלקח טוב לשמות ג, ה. והרי כל ביהכ"נ וביהמ"ד מקום קדוש הוא (להעיר מס' יראים סשכ"ד) - בסי' הרש"ש שנדפס בירושלים תרע"ו - אין הוספה הנ"ל.

ד'תתסז

מו"ה שמואל אלעזר: שאולזון, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רצד, ובהנסמן בהערות שם.