ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסח

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

מרת פרידא תחי'

ברכה ושלום!

... במ"ש אודות הצבת מצבה, יש לברר המנהג בארץ הקדושה אם מחכים שנה שלימה או לא, ולנהוג כמנהג המקום, באם אין מנהג קבוע בזה או שיש מנהגים שונים, אין לאחר את ההקמה.

ובורא עולם ומנהיגו יאריך את ימי' ושנותיה' בטוב ותכה"י תבשר אך טוב בהנוגע לעצמה לבנים ובני בנים שיחיו.

בברכה.

ד'תתסח

מרת פרידא תחי': זילברשטרום, ירושלים. אגרת נוספת אליה - לעיל חי"ג ד'תמא.

וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.

מצבה: ראה גם לקמן אגרת ד'תתקצט.