ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתע

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י מ"ח והקודם לו, עם המוסגר בהם, והנה כנראה אשר לא בארתי כוונתי כשדברתי עמו ע"ד ליקוט מנהגי חב"ד, כי אמרתי בלבי אשר מעצמו מובן.

וכוונתי היתה על דרך לקוט המנהגים שבקונטרסים, מחזור השלם שבאו שם רק המנהגים שיש בהם חידוש ומיוחדים בהם אנ"ש, ובעיקר הענינים שאינם מפורסמים כ"כ, כי מובן שלע"ע ומבלי כל חומר מוכן עדיין, אין הזמן גרמא לקובץ יותר שלם, אשר כנראה אליו נתכווין בתכנית שלו, אף שאיני מתיאש מזה, ורק שדרוש זמן וכמה הכנות לאסיפת חומר.

ע"פ כוונתי האמורה, כמה מהסעיפים שבעליו המצורפים וכמו מתחיל מסעיף א' ב' כו' אין מקומם בליקוט מנהגים כזה, [נקודה נוספת בהנוגע לסעיף א' ע"פ המבואר בקונטרס התפלה בהנוגע לענין תיקון חצות בפרק י"א (סוף עמוד כ"ד ואילך) שאף שצ"ע אם יש לפרסם האמור בקונטרס התפלה, אבל לאידך גיסא בקובץ מנהגים בהנוגע לפועל אין להדפיס הפכו]...

בברכה.

ד'תתע

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רפה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתקנז. ה'רסד.

ליקוט מנהגי חב"ד: נפדס בשנת תשכ"ו: ס' המנהגים - חב"ד.